Sztuczna Inteligencja (AI) polega na tworzeniu maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Obejmuje to rozumienie języka naturalnego, rozpoznawanie wzorców oraz podejmowanie decyzji na podstawie danych.

Wyzwania takie jak stronniczość w algorytmach, obawy dotyczące prywatności danych oraz potrzeba przejrzystości procesów decyzyjnych muszą być rozwiązane, aby zapewnić etyczny rozwój AI.

Trendy i zagrożenia AI na nadchodzące lata

Rozwój etyki AI to rozwijający się trend, który wynika z zagrożeń związanych z tym tematem. Społeczeństwo jest zaniepokojone przede wszystkim prywatnością danych i niewłaściwym ich użyciem w narzędziach wspieranych przez AI. Oprócz tego, inne zagrożenie wiąże się ze zwiększonym poziomem uprzedzeń, dezinformacji, a nawet dyskryminacji.

Poza tym, zagrożenia AI obejmują:

 • Złośliwe użycie,
 • Wypieranie miejsc pracy,
 • Ryzyka egzystencjalne,
 • Problemy bezpieczeństwa.

Pomimo obszernej listy potencjalnych zagrożeń, jest podobna ilość pozytywnych trendów (jak wspomniana etyka AI), takich jak:

 • AI multimodalne,
 • Mniejsze modele językowe i postępy w otwartym kodzie źródłowym,
 • Dostosowane modele lokalne i potoki danych,
 • Regulacje dotyczące AI w korporacjach,
 • AI do zarządzania bezpieczeństwem danych.

Co powinieneś wiedzieć o etyce AI?

Etyka AI odnosi się do zasad, które integrują wiedzę techniczną z takimi dziedzinami jak filozofia, socjologia, prawo i polityka publiczna. Są one niezbędne, aby zapewnić, że technologie AI są rozwijane w odpowiedzialny i etyczny sposób.

Istnieje kilka kluczowych zagadnień w etyce AI, które powinny być rozważone:

Kluczowe Punkty w Etyce AI

Sprawiedliwość i Uprzedzenia: Systemy AI mogą dziedziczyć uprzedzenia z danych, na których są trenowane, co może prowadzić do niesprawiedliwych wyników, szczególnie dla grup marginalizowanych. W ramach prawa dotyczącego etyki AI istotne jest wdrożenie technik łagodzenia uprzedzeń, takich jak dywersyfikacja zbiorów danych, audyt algorytmów i algorytmy uczenia maszynowego uwzględniające sprawiedliwość. Ponadto, ważne jest wprowadzenie inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji w organizacjach.

Przejrzystość i Zrozumiałość: Algorytmy AI często działają jako "czarne skrzynki", co utrudnia zrozumienie ich decyzji. Aby zwiększyć przejrzystość, zaleca się przyjęcie otwartych ram AI oraz narzędzi, które promują przejrzystość i umożliwiają użytkownikom inspekcję i zrozumienie zachowania modelu.

Prywatność i Ochrona Danych: AI często opiera się na dużych ilościach danych, co budzi obawy dotyczące prywatności i ochrony danych. Należy wdrożyć solidne techniki anonimizacji i szyfrowania danych, aby chronić wrażliwe informacje użytkowników. Należy również przyjąć techniki AI zachowujące prywatność, takie jak uczenie federacyjne lub prywatność różnicowa, które pozwalają na trenowanie modeli AI na zdecentralizowanych danych, nie ujawniając indywidualnych punktów danych.

Odpowiedzialność i Obowiązki: Nie istnieją jasne ograniczenia prawne dotyczące odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez technologię AI. Ważne jest, aby ustanowić wyraźne linie odpowiedzialności i obowiązków dla systemów AI, w tym przypisanie odpowiedzialności deweloperom, operatorom i organom regulacyjnym. Należy również wdrożyć mechanizmy do audytu i monitorowania systemów AI.

Bezpieczeństwo i Niezawodność: Systemy AI są nadal rozwijane, a programiści powinni skupić się na kwestiach bezpieczeństwa bardziej niż na aspektach technicznych. Systemy AI powinny być projektowane w taki sposób, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo i niezawodność, oraz uwzględniać potencjalne ryzyka i niezamierzone konsekwencje.

Inkluzywność i Dostępność: Jest to główny problem w większości rozwoju, nie tylko w tych związanych z technologią AI. Systemy AI powinny być projektowane z funkcjami umożliwiającymi dostosowanie do różnorodnych potrzeb użytkowników, takimi jak alternatywne metody wprowadzania danych dla osób z niepełnosprawnościami lub oferowanie wsparcia wielojęzycznego. Należy przeprowadzać testy użytkowników i angażować różnorodne społeczności, aby zidentyfikować i rozwiązać bariery dostępności.

Regulacja i Zarządzanie: Wiele produktów wspierających technologię AI nie ma przygotowanych regulacji ani warunków użytkowania. Należy opowiadać się za tworzeniem i wdrażaniem kompleksowych ram regulacyjnych, które adresują etyczne obawy związane z AI. Zaleca się współpracę z ustawodawcami, interesariuszami branży oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu opracowania przepisów i standardów.

Etyczne Podejmowanie Decyzji: Obecnie większość przedsiębiorców zwraca więcej uwagi na sam produkt i rozważa tylko decyzje związane z biznesem. W organizacjach powinny być tworzone rady lub komitety etyczne, które oceniają potencjalne implikacje etyczne projektów AI. Należy zapewnić szkolenia i zasoby dla deweloperów AI oraz interesariuszy na temat zasad etycznych i ram podejmowania decyzji.

Wpływ Społeczny: Technologia AI istnieje w społeczeństwie i ma ogromny wpływ na jego mieszkańców. Należy przeprowadzać oceny w celu oceny społecznych, ekonomicznych i środowiskowych konsekwencji wdrażania AI. Należy opracować strategie mające na celu minimalizację negatywnych skutków i maksymalizację pozytywnych wyników.

Ciągła nauka i adaptacja: Nie tylko ważne jest rozwijanie produktów, które będą dostosowywać się do społecznych potrzeb, ale także promowanie kultury ciągłej nauki i doskonalenia w społeczności AI. Należy zachęcać badaczy, programistów i decydentów, aby pozostawali na bieżąco z pojawiającymi się wyzwaniami etycznymi i najlepszymi praktykami.

Etyka AI - jakie są następne kroki?

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie potencjalne (i już istniejące) problemy etyczne są głównie związane z ideą stworzenia wspólnego mechanizmu, który pomógłby zapobiegać społecznym szkodom wynikającym z technologii AI. Ponieważ AI w ogóle jest produktem globalnego rynku, prawdopodobnie powinna istnieć wspólna baza wiedzy. Na przykład mogłyby to być coroczne konferencje, warsztaty lub fora poświęcone etyce AI i odpowiedzialnej innowacji.

Cała idea polega na stworzeniu zestawu reguł, które będą skorelowane i współzależne między:

 • rządem,
 • deweloperami AI,
 • społeczeństwem (użytkownikami).

Współpraca między wszystkimi wymienionymi grupami może nie tylko zapobiegać potencjalnym szkodom, ale również pomagać w kształtowaniu etycznej, świadomej i społecznie odpowiedzialnej technologii AI.

Author

Julia Mykhailiuk

Marketing Specialist