ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องจักรที่สามารถทำงานที่ปกติต้องการความฉลาดของมนุษย์ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจภาษาธรรมชาติ การรู้จำรูปแบบ และการตัดสินใจตามข้อมูล

ปัญหาเช่น อคติในอัลกอริทึม ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และความต้องการกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส จำเป็นต้องได้รับการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนา AI ที่มีจริยธรรม

แนวโน้มและอันตรายของ AI ในปีที่กำลังจะมาถึง

ที่จริงแล้ว การพัฒนาจริยธรรม AI เป็นแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ สังคมส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมในเครื่องมือที่รองรับ AI นอกจากนี้ อันตรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับการเหยียดหยามที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือแม้กระทั่งการเลือกปฏิบัติ อันตรายอื่นๆ ของ AI รวมถึง:

 • การใช้งานที่เป็นอันตราย
 • การเลิกจ้างงาน
 • ความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่
 • ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

แม้จะมีรายการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีในปริมาณที่คล้ายกัน (เช่น จริยธรรม AI ที่กล่าวถึง) เช่น:

 • AI แบบมัลติโมดัล
 • โมเดลภาษาขนาดเล็ก(กว่า) และความก้าวหน้าของโอเพ่นซอร์ส
 • โมเดลท้องถิ่นและไปป์ไลน์ข้อมูลที่ปรับแต่งได้
 • Shadow AI (และนโยบาย AI ขององค์กร)
 • AI สำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

คุณควรรู้อะไรเกี่ยวกับจริยธรรม AI?

จริยธรรม AI หมายถึงหลักการที่ต้องการที่ผสานความเชี่ยวชาญทางเทคนิคกับข้อมูลเชิงลึกจากสาขาวิชาเช่นปรัชญา สังคมวิทยา กฎหมาย และนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองว่าเทคโนโลยี AI กำลังถูกพัฒนาอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม

มีหลายประเด็นสำคัญในจริยธรรม AI ที่ควรพิจารณา:

ประเด็นสำคัญในจริยธรรม AI

ความยุติธรรมและอคติ: ระบบ AI อาจรับมรดกความลำเอียงจากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่ถูกกีดกัน ภายใต้กฎหมายจริยธรรม AI จึงมีความสำคัญที่จะต้องนำเทคนิคการบรรเทาอคติ เช่น การเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูล การตรวจสอบอัลกอริทึม และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่ตระหนักถึงความยุติธรรมมาใช้ นอกจากนี้ การเริ่มต้นโครงการเพื่อความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกันในองค์กรก็มีความสำคัญ

ความโปร่งใสและการอธิบายได้: อัลกอริทึม AI มักจะทำงานเหมือนกล่องดำ ทำให้เข้าใจการตัดสินใจของมันยาก การนำเฟรมเวิร์คและเครื่องมือ AI โอเพ่นซอร์สมาใช้ที่ส่งเสริมความโปร่งใสและช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและเข้าใจพฤติกรรมของรุ่นได้จึงเป็นสิ่งที่แนะนำ

ความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล: AI มักจะอาศัยข้อมูลจำนวนมาก ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูล ควรมีการดำเนินการเทคนิคการทำให้ข้อมูลเป็นนิรนามและการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังควรนำเทคนิค AI ที่รักษาความเป็นส่วนตัวมาใช้ เช่น การเรียนรู้แบบสหพันธ์หรือการเป็นส่วนตัวแบบเชิงอนุพันธ์ ซึ่งอนุญาตให้ฝึกฝนรุ่น AI บนข้อมูลที่กระจา ยอยู่โดยไม่เปิดเผยจุดข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบและหน้าที่: ไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดจากเทคโนโลยี AI การตั้งค่าเส้นทางความรับผิดชอบและหน้าที่อย่างชัดเจนสำหรับระบบ AI เป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการกำหนดความรับผิดชอบให้กับนักพัฒนา ผู้ดำเนินการ และหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ควรมีการนำเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและติดตามระบบ AI มาใช้

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ: ระบบ AI ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา และนักพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่าเรื่องเทคนิค ระบบ AI ควรออกแบบให้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจ

การรวมและการเข้าถึง: นี่เป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาส่วนใหญ่ ไม่เพียงแต่เหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ระบบ AI ควรออกแบบให้มีคุณสมบัติการรวมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย เช่น การให้วิธีการป้อนข้อมูลทางเลือกสำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการหรือการให้การสนับสนุนหลายภาษา ควรมีการทดสอบผู้ใช้และมีส่วนร่วมกับชุมชนที่หลากหลายเพื่อระบุและแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึง

กฎระเบียบและการกำกับดูแล: ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสนับสนุน AI มากมายไม่มีกฎระเบียบหรือเงื่อนไขการใช้งานที่เตรียมไว้ ควรสนับสนุน การพัฒนาและการดำเนินการกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมซึ่งจัดการกับความกังวลทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI แนะนำให้ร่วมมือกับนักการเมือง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม และองค์กรของสังคมพลเรือนเพื่อร่างกฎหมายและมาตรฐาน

การตัดสินใจทางจริยธรรม: ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์มากกว่าและพิจารณาเพียงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านจริยธรรมในองค์กรเพื่อประเมินผลกระทบด้านจริยธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ AI ควรให้การฝึกอบรมและทรัพยากรแก่นักพัฒนา AI และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับหลักการจริยธรรมและกรอบการตัดสินใจ

ผลกระทบทางสังคม: เทคโนโลยี AI มีอยู่ในสังคมและมีผลกระทบอย่างมากต่อประชากร ควรมีการประเมินเพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม การเงิน และสิ่งแวดล้อมจากการนำ AI มาใช้ ควรพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลลัพธ์ที่เป็นบวก

การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: ไม่เพียงแต่สำคัญที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางสังคม แต่ยังต้องส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงภายในชุมชน AI นักวิจัย นักพัฒนา และผู้กำหนดนโยบายควรได้รับการสนับสนุนให้ทราบถึงความท้าทายด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นใหม่และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

จริยธรรม AI - ขั้นตอนต่อไปคืออะไร?

โดยรวมแล้ว ปัญหาทางจริยธรรมทั้งหมดที่เป็นไปได้ (และที่มีอยู่แล้ว) ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการจัดตั้งกลไกร่วมกันที่จะช่วยป้องกันความเสียหายทางสังคมจากเทคโนโลยี AI ในขณะที่ AI โดยทั่วไปเป็นผลผลิตของตลาดโลก จึงควรมีฐานความรู้ที่แชร์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อาจเป็นการประชุมประจำปี เวิร์กช็อป หรือฟอรัมที่อุทิศให้กับจริยธรรม AI และนวัตกรรมที่รับผิดชอบ

แนวคิดทั้งหมดนี้คือการสร้างกฎเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องและพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่าง:

 • รัฐบาล
 • นักพัฒนา AI
 • สังคม (ผู้ใช้)

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มที่กล่าวถึงทั้งหมดอาจไม่เพียงแต่ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังช่วยส่งเสริมเทคโนโลยี AI ที่มีจริยธรรม ตระหนักถึงสังคม และรับผิดชอบต่อสังคม

Author

Julia Mykhailiuk

Marketing Specialist